Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Arsa Satış İlanı

13 Şubat 2017

 İLAN

 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
İL
Ankara
İLÇE
Çankaya
MAHALLE
Lodumu (Beytepe Köyü)
ADA
29369
PARSEL
2
YÜZÖLÇÜM
16.711,00 m²
VASFI
Tarla
TAHMİNİ BEDEL
109.000.000,00 TL
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
10.900.000,00 TL
İMAR DURUMU
Emsal: 3.00, Hmax: serbest, “Konut+ticaret” alanı
 
 
1.Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın satış ihalesi, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km Mustafa Kemal Mah. No:278 Kat:10 Lodumlu-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37-43 üncü maddeleri ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 28-33 üncü maddeleri uyarınca KAPALI TEKLİF usulüyle, 03/03/2017 Cuma günü, saat10.30’da yapılacaktır. İstekliler ihale dosyalarını yukarıda belirtilen gün ve saate kadar yine yukarıda belirtilen İdare adresine teslim edeceklerdir.   
 
2. İhaleye katılabilmek için verilecek belgeler:
a) Kanuni ikametgâh ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
b) Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, (kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
e)Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
 
3. İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı satın alınabilir.
 
4. Posta yolu ile verilecek tekliflerde olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 
5. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye ilişkin bilgiler; www.csb.gov.tr ve www.csb.gov.tr/gm/altyapi/web sayfalarından öğrenilebilir ve 0 312 410 76 63 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
 
İLAN OLUNUR.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır