Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
İLETİŞİM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

görevleri;

a) Bakanlık Basın Müşavirliği ile koordineli bir şekilde Genel Müdürlüğün basın-yayın ve halkla ilişkiler politikasını tespit etmek, Genel Müdürlüğün yayın faaliyetlerini yönlendirmek, her turlu yayını hazırlamak, basımını sağlamak,
 
b) Genel Müdürlük ile basın ve yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, haber ve bilgi akışını düzenlemek,
 
c) Genel Müdürlüğün çalışmalarıyla ilgili basın toplantılarını organize etmek, tören, kutlama ve toplantılarda basın ile iletişim kurmak,
 
ç) Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile yapılan hizmetlerin medya ve halka etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak,
 
d) Bilginin erişilebilir olması ve halkın Genel Müdürlük faaliyetlerine ilişkin bilgiyi edinebilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
 
e) Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılması zorunlu olan ilanların en hızlı ve doğru olarak yayımlanmasını sağlamak,
 
f) Basın ve diğer kitle iletişim araçlarında. Genel Müdürlük ile ilgili yayımlanan yazı ve haberleri izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerekli görülenleri makamın bilgisine sunmak, gerekmesi halinde tekzip etmek,
 
g) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, seminer, sempozyum, fuar ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili organizasyon çalışmaları yapmak, stant kurmak ve görevli personel bulundurmak, her türlü koordinasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
ğ) Genel Müdürlüğün faaliyetlerini Web sayfasında yayımlamak, sayfanın güncel kalmasını sağlamak,
 
h) Genel Müdürlük dışından gelen kanun, tüzük ve yönetmelik, genelge ve diğer düzenleyici mevzuat taslakları hakkında birimler arası koordinasyonunu sağlamak ve Genel Müdürlük goruşunu oluşturmak,
 
ı) Genel Müdürlüğün her türlü faaliyet raporlarını düzenlemek, Genel Müdürlüğün stratejik planla ilgili takibi gereken iş ve işlemleri yürütmek, mevzuat çalışmalarını koordine etmek,
 
i) Bilgi edinme başvurularını kabul etmek ve ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde cevap verilmesini sağlamak,
 
k) Tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak,
 
l) Görev alanına giren konularda yapılacak ödemelerde, gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesi ve eklerini düzenleyerek muhasebeleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Daire Başkanlığına göndermek,
 
m) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,