Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı ve DMİS Eğitimi
20 Nisan 2017
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı gelirlerinin elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme programlarında kullanılmasına, her türlü yapım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesine, giderleştirilmesine, muhasebeleştirilmesine, denetimine ve özel hesabın işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yönelik olarak hazırlanan ve 25.02.2017 tarih ve 29990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği’ne ve Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin (DMİS) kullanımına ilişkin 18-20 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da eğitim düzenlenmiştir.  
 

Genel Müdürlüğümüzden, Merkez Saymanlık Müdürlüğünden ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden toplam 184 kişilik katılım sağlandığı eğitimde Dönüşüm Projeleri Özel Hesabının muhasebeleştirmeye dair hükümleri uyarınca yapılacak iş ve işlemlere ilişkin bir sunum yapılmış olup, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden katılan bir Maliye Uzmanı tarafından Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin (DMİS) kullanımına ilişkin uygulamalı olarak bilgilendirme yapılmıştır.