Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
HARİTA VE EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Görevler:
a) 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 
b) Rezerv yapı alanlarında bulunan taşınmazların mülkiyet ve malik bilgilerini tespit etmek veya ettirmek,
 
c) Rezerv yapı alanlarında ve riskli alanlarda bulunan Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazların Bakanlığa tahsisi, bu taşınmazların TOKİ'ye veya İdareye devri ve bu taşınmazlar üzerinde Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların üçüncü şahıslara devri ve tescili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
ç) 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup, 6306 sayılı Kanım kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların tahsis amaçlarının değiştirilmesine ve tapuda Hazine adına tescil edilip Bakanlığa tahsis edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 
d) Rezerv yapı alanlarında her tür ve ölçekteki plan ve projeleri (master plan, yönetim planları, imar planı, kentsel tasarım projeleri, imar uygulaması, uygulama projeleri vb.) ilgili mevzuatı çerçevesinde yapmak veya yaptırmak, onanmak üzere ilgili birime sunmak, rezerv yapı alanlarına ait plan ve projelerin uygulanmasını sağlamak, bu amaçla gelişmeleri izlemek ve denetlemek,
 
e) Rezerv yapı alanlarında İdareye TOKİ'ye yetki devri yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 
f) Rezerv yapı alanlarında İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynağın miktarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, aktarılacak kaynak miktarına göre Makam Oluru almak ve ödemeye ilişkin iş ve işlemler için ilgili Daire Başkanlığına iletmek,
 
g) Rezerv yapı alanlarında Bakanlıkça yürütülen uygulamalarda proje bazında hak sahipleri ile yapılacak sözleşme ve anlaşmaların şartlarını ve kriterlerini oluşturarak onaylanmak üzere Bakanlık Makamına sunmak, Bakanlıkça belirlenen esaslar dâhilinde proje bazında hak sahiplen ile anlaşmalar yapmak,
 
ğ) Rezerv yapı alanlarında, inşaat yapmak veya yaptırmak, arsa paylarını belirlemek, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki esaslara göre paylaştırmak, paylan ayırmak veya birleştirmek, Türk Medeni
Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmek,
 
h) Bakanlıkça uygulama yapılan alanlarda, dönüştürmeye tabi tutulan taşınmazların değer tespiti işlemlerini ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerini yapmak veya yaptırmak,
 
ı) Riskli yapıların bulunduğu parsellerle ilgili olarak tevhit, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 
i) 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kamulaştırmalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 
j) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde Bakanlığın ön alım hakkını kullanmasına ve bu alanlardaki taşınmazları satın almasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 
k) 6306 sayılı Kanım kapsamında maliklerin hisseleri oranında üçte iki çoğunlukla aldıkları karara katılmayanların hisselerinin satışının yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 
l) Kanun kapsamındaki alanlarda Hazine adına tescil edilip Bakanlığa tahsis edilen taşınmazların envanterini tutmak, bu taşınmazların satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve satışa ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 
m) Kanun kapsamında hak sahiplerine geçici konut tahsisine ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 
n) 6306 sayılı Kamın kapsamındaki alanlarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 
o) Görev alanına giren konularda yapılacak ödemelerde, gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesi ve eklerini düzenleyerek muhasebeleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Daire Başkanlığına göndermek,

 

ö) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.