Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
ALTYAPI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevler:

a) Mahalli idarelerin altyapı sistemlerinin ve teknik altyapı tesislerinin; planlanmasına,projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

b) Mahalli idarelerin altyapı sistemleri ve teknik altyapı tesisleri ile ilgili her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine dair usul ve esasları belirlemek,

c) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı tesislerine ilişkin envanteri tutmak,

ç) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarına; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak, bu alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeleri yapmak,

d) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda altyapı sistem ve teknik altyapı tesislerinin planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

e) Görev alanına giren konularda yapılacak ödemelerde, gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesi ve eklerini düzenleyerek muhasebeleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Daire Başkanlığına göndermek,

f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.