Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
DÖNÜŞÜM ALANLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevler:

a) Riskli alanlar, gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dışına çıkarılan alanların iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile ilgili mevzuat hazırlamak,

b) 775 sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasfiye, dönüşüm ve iyileştirme bölgelerinin tespitine, ilanına, program ve öncelik sırasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

c) 5393 sayılı Kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları ile 5366 sayılı Kanun kapsamındaki yenileme alanlarına ait tekliflerin incelenmesi ve Bakanlar Kuruluna sunulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alanların belirlenmesi ve ilanına ilişkin bütün İş ve işlemleri yürütmek,

d) Riskli alanlarda ve riskli alan belirlenmesine esas uygulamalarda, her tür ve ölçekteki plan ve projeleri (master plan, yönetim planları, İmar planı, kentsel tasarım projeleri, imar uygulaması, uygulama projeleri vb.) ilgili mevzuatı çerçevesinde yapmak veya yaptırmak, onanmak üzere ilgili birime sunmak, riskli alanlara ait plan ve projelerin uygulanmasını sağlamak, bu amaçla gelişmeleri izlemek ve denetlemek,

e) Riskli alanlarda İdareye ve TOKİ'ye yetki devri yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) Riskli alanlarda İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynağın miktarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, tahsis edilecek veya aktarılacak kaynak miktarına göre Makam Oluru almak ve ödemeye ilişkin iş ve işlemler için ilgili Daire Başkanlığına iletmek,

g) Riskli alanlarda Bakanlıkça yürütülen uygulamalarda proje bazında hak sahipleri ile yapılacak sözleşme ve anlaşmaların şartlarını ve kriterlerini oluşturmak, onaylanmak üzere Bakanlık Makamına sunmak, Bakanlıkça belirlenen esaslar dâhilinde proje bazında hak sahipleri ile anlaşmalar yapmak,

ğ) Riskli alanlarda, inşaat yapmak veya yaptırmak, arsa paylarım belirlemek, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki esaslara göre paylaştırmak, payları ayırmak veya birleştirmek, Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmek,

h) Riskli yapıyı malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak olan anlaşmanın ve bunlara yardım yapılması ve enkaz bedeli ödenmesinin usul ve esaslarını belirlemek,

ı) Görev alanına giren konularda yapılacak ödemelerde, gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesi ve eklerini düzenleyerek muhasebeleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Daire Başkanlığına göndermek,

 i) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.