Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevler:

1-) 6306 sayılı Kanunun 6’ncı Maddesinin 5’inci bendinin (e) fıkrasında belirtildiği üzere; “Hazine mülkiyetinde olup bu Kanun kapsamında Bakanlığa tahsis edilen taşınmazları; Kanun kapsamında Bakanlıkça kamulaştırılan taşınmazları ve yürütülen uygulamalar neticesinde Bakanlık payına düşen taşınmazları, dönüşüm projeleri özel hesabına gelir elde etmek amacıyla kiralamaya ve satmaya” hükmüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2-) Emlak Dairesi Başkanlığınca Rezerv yapı alanı ilan edilen alanlarda bulunan Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazların Bakanlığa tahsisi, bu taşınmazların TOKİ'ye veya Belediyelere devri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3-) 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı olarak belirlenen ve Bakanlığa tahsis edilen Hazine taşınmazlarının Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinin 25’inci maddesinin 2’nci bendine göre;

a) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine,

b) Belediyelere ve belediyelerin şirketlerine,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,

ç) Üzerinde kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmiş ise, talep edilmesi halinde hak lehtarlarına,

d) Hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına,

e) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan taşınmazların öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine,

f) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan taşınmaz kullanıcılarına,

g) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan vakıflar ile Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet yürütmek üzere kurulan ve mal varlığının en az yüzde ellisi Bakanlıkça sağlanan vakıflara,

rayiç bedel üzerinden; küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatiflere ise, emlak vergi değerinden düşük olmaması kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek bedel üzerinden, doğrudan satış veya Bakanlıkça belirlenecek bedel üzerinden doğrudan kiralama işlemlerini yürütmek,

4-) Emlak Dairesi Başkanlığınca Rezerv yapı alanı ilan edilen alanlarda her tür ve ölçekteki plan ve projeleri (master plan, yönetim planları, imar planı, kentsel tasarım projeleri, imar uygulaması, halihazır harita, jeolojik zemin etüdü vb.) ilgili mevzuatı çerçevesinde yaptırmak, onanmak üzere ilgili birime sunmak, rezerv yapı alanlarına ait plan ve projelerin uygulanmasını sağlamak, bu amaçla gelişmeleri izlemek ve denetlemek,

5-) Emlak Dairesi Başkanlığınca Rezerv yapı alanı ilan edilen alanlarda bulunan taşınmazların değer tespiti işlemlerini yürütmek ve taşınmazların değerlemelerini yapmak veya yaptırmak,

6-) Emlak Dairesi Başkanlığınca Rezerv yapı alanı ilan edilen alanlarda bulunan taşınmazlarla ilgili olarak tevhit, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

7-) Emlak Dairesi Başkanlığınca Rezerv yapı alanı ilan edilen alanlarda İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynağın miktarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, aktarılacak kaynak miktarına göre Makam Olur’u almak ve ödemeye ilişkin iş ve işlemler için ilgili Daire Başkanlığına iletmek,

8-) Emlak Dairesi Başkanlığınca Rezerv yapı alanı ilan edilen alanlarda bulunan ve Bakanlığa tahsis edilen Hazine taşınmazlarının envanterini tutmak, bu taşınmazların satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve satışa ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,