Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevler:

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Genel Müdürlüğün yatırım ve cari bütçe tahminlerini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve faaliyetlerin     uygunluğunu    izlemek     ve     değerlendirmek,     Maliye     Bakanlığı      bütçe      ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama planı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ilgili Daire Başkanlıkları ve birimlere gönderilmesini sağlamak,

b) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, ihale işlemleri sonucu alımı yapılan her türlü mal ve hizmet ile ilama bağlı borçlarla ilgili ödeme emri belgelerini düzenlemek ve bunların Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak,

c) Genel Müdürlüğün personel işlemlerini yürütmek, ihtiyaç duyulan personel tespitini yapmak,

ç) Genel Müdürlük personeli İle İlgili maaş, ek ödeme, yolluk, görevlendirme, izin ve rapor takibi vb. personel hizmetleri çerçevesindeki her türlü iş ve işlemi yapmak, takip etmek,

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesini sağlamak ve sonuçlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna bilgi vermek, ihalesi gerçekleştirilen işlerden ön mali kontrol yapılması gerekenleri ön mali kontrol için Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı'na göndermek,

e) Genel Müdürlüğün gelen ve giden evrak ile arşiv işlemlerini yürütmek,

f) Genel Müdürlüğe ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve yıl sonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabının hazırlanmasını sağlayıp Sayıştay'a sunulmasını sağlamak,

g) Hizmet binasının, bakım, onarım vb, ihtiyaçları ile ilgili hizmetleri yürütmek,

h) Genel Müdürlüğün memur personelinin atama, özlük, asalet tasdik işlemleri, emeklilik, izin, geçici görevlendirme vb. iş ve işlemlerini yürütmek,

ı) Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giriş ve çıkışma ilişkin işlemlerini yürütmek,

i) Genel Müdürlüğün görev alanlarına ilişkin olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralama, ön izin, kullanma izni taleplerinin ilan, teklif ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek,

j) Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak ve yıl içindeki kullanımları takip etmek, gerekli ödenek aktarımları ve serbest bırakma işlemlerini yapmak,

k) Genel Müdürlük yatırım programının hazırlanmasını sağlamak, teklif etmek ve takibini yapmak,

l) Her türlü demirbaş, büro makineleri, araç-gereç ve tüketim malzemelerine ait ihtiyacı tespit etmek, yazılı talepte bulunmak ve belirtilen malzemeleri kullanıcılara teslim etmek,

m) Genel Müdürlüğün hizmet içi eğitim programlarını planlamak, koordine etmek, eğitimle ilgili Makam Olur'u almak, eğitimcilere ve katılımcılara tebliğ etmek, eğitim sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak, eğitim salonu ile konaklama yerlerini ayarlamak, görevli personel bulundurmak,

n) Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili hedef, ilke, amaç ve stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesini koordine etmek, Genel Müdürlük yıllık çalışma programlanın hazırlamak ve yürütülmesini takip etmek, kalkınma planlarında ve/veya yıllık programlarda öncelikli olarak yer alması gerekli görülen hizmetler ve bu hizmetlerle ilgili tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların tespitini yapmak, Yatırım Programındaki projeleri izlemek, projelerin gerçekleştirilmesi için İlgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlayarak, stratejik performans hedeflerine uyumunu ve gerçekleşmelerini sağlamak,

o) Görev alanına giren konularda yapılacak ödemelerde, gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesi ve eklerini düzenleyerek muhasebeleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Daire Başkanlığına göndermek,

ö) Geçici görevden dönen personelin görev dönüşü raporu düzenlemesini takip etmek, raporları temin ederek, ilgili Daire Başkanlığına iletmek,

p) DYS sistemi üzerinden evrakların takibini yapmak, açık evrak listesini sürekli olarak takip ederek, gerekli uyarılan ilgili personele ve Genel Müdür Yardımcısına kadar sıralı kademe yöneticilerine en geç 1'er aylık periyotlar halinde bildirmek,

r) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.