Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevler:

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinin görüşlerini de alarak, 6306 sayılı Kanunun uygulamalarına ilişkin stratejik dönüşüm politikalarım belirlemek,

b) Performans artırıcı politikalar ve projeler üretmek ve Genel Müdürlüğün stratejik performansını izlemek,

c) Genel Müdürlüğün görevlerine ilişkin konularda uluslararası gelişmeleri izlemek,

ç) Yıkım faaliyetine ve inşaat ve yıkıntı atıklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

d) Riskli yapıların tahliye ve yıktırılmasına ilişkin olarak idarece yürütülen faaliyetleri ve riskli alanlar ile rezerv yapı alanlarındaki tahliye ve yıkım işlemlerini takip etmek ve istatistiki bilgileri tutmak,

e) Riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketince yürütülen uygulamaları Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanlığı ile koordinasyon kurmak suretiyle denetlemek,

f) 6306 sayılı Kanun kapsamında İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılan kaynakların Kanun, Yönetmelik ve protokol hükümlerine uygun harcanıp harcanmadığını denetlemek,

g) Görev alanına giren konularda yapılacak ödemelerde, gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesi ve eklerini düzenleyerek muhasebeleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Daire Başkanlığına göndermek,

ğ) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak