Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevler: 

a) 6306 sayılı Kanun uyarınca riskli yapıların tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

b) Riskli yapı tespiti yapmak üzere müracaat eden kurum ve kuruluşların lisanslandırılmasına dair iş ve işlemleri yapmak,

c) Lisanslı kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetlemek ve bu kurum ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuatında öngörülen idari ve cezai yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ile yıktırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

d) Riskli yapı tespitine yapılan itirazları inceleyecek teknik heyetlerin teşkili ve teknik heyetlerin çalışmalarının takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Görev alanına giren konularda yapılacak ödemelerde, gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesi ve eklerini düzenleyerek muhasebeleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Daire Başkanlığına göndermek,

f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.