Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Riskli Yapı Tespiti Lisansı İptal Edilen Kuruluşlar Hakkında

24 Temmuz 2017

                                                                              Önemli Duyuru

      6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yeralan; “Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar, yeni riskli yapı tespiti işi almamak kaydıyla, daha önce hazırladıkları raporlarda tespit edilen eksiklikleri tamamlayıncaya kadar faaliyetlerine devam edebilirler.” hükmü hakkında Danıştay 14. Daire’nin 11/04/2017 tarihli ve 2016/11774 esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup, söz konusu karar gereği lisansı iptal edilen kuruluşların ARAAD.net sistemine erişimi engellenmiştir. Belirtilen sebeple; lisansı iptal edilen kuruluşların daha evvel hazırladıkları ancak eksikleri tamamlanmamış raporları başka bir lisanslı kuruluşa devretmeleri gerekmekte olup, devir işlemleri tarafların devir konusunda mutabık olduğuna dair dilekçeleri üzerine Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ARAAD.net sistemi üzerinden yapılabilecektir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır