Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevler:

a) Dönüşüm Projeleri Özel Hesabının işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

b) Dönüşüm Projeleri Özel Hesabının gelir ve giderlerinin takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak her türlü harcamaya ilişkin belgelerin muhasebeleştirilmesini sağlamak,

ç) Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Bakanlıkça verilecek kredilere ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

d) 6306 sayılı Kanun kapsamında bankalarca verilecek kredilere ve bu kredilere faiz desteği verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

e) 6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

f) 6306 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine tek seferde veya yürütülen işin safhalarına göre aktarılacak kaynağın ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.